Skip Navigation Links

     ALGEMENE VERKOOP- EN VEILINGVOORWAARDEN BOUWMAN VEILINGEN

1.  De verkoop geschiedt uitsluitend per bank, pin of contant geld* met een opgeld van 22%, zegge tweentwintig procent, inclusief

geldende B.T.W., B.T.W. wordt uitsluitend berekend over het opgeld, tenzij anders vermeld worden goederen  zonder B.T.W. verkocht

tegelijk met de koopsom en tegen kwitantie van verkopende partij, zonder enige korting of inhouding.

* Bij voorkeur per bank of pin betalen. Contanten worden alleen ontvangen tot een totaalbedrag van € 1.000,00 inclusief het

opgeld. Contanten alleen in euro's en maximaal in biljetten van  € 100,00. AUTO'S alleen per bank overschrijving niet contant.

2.  Alle goederen worden gekocht in de toestand, waarin het te verkopene zich op het ogenblik van de toewijzing bevindt.

3. Omschrijvingen in de catalogus en alle inlichtingen, schriftelijk of mondeling gegeven, worden geacht naar

beste weten van de zijde van verkoopster gedaan te zijn en kunnen nimmer aanleiding geven tot verhaal

op verkoopster en tot onttrekking aan de plichten van de koper om de goederen tot zich te nemen en te betalen,

zijnde de koper in de gelegenheid zich op de kijkdagen te vergewissen omtrent de aard en de toestand van

het te verkopen goed en zich op de hoogte kan stellen van eventuele gebreken en of beschadigingen welke niet

met naam en toenaam in de catalogus worden vermeld.

4. Onmiddellijk na de toewijzing zijn de verkochte goederen voor rekening en risico van de koper en is elke reclame uitgesloten.

5. De verkoopster heeft het recht bij de toewijzing van elke koop terstond gehele of gedeeltelijke betaling te vorderen;

bij weigering wordt zodanige koop onmiddellijk herveild en het bod van de nalatige bieder niet weder aangenomen.

6.  De verkoopster houdt zich het recht voor om het verkochte niet af te geven zonder betaling.

7.  Ieder wordt geacht voor zichzelf gekocht te hebben en de koper zal zich nimmer op zijn lastgever kunnen beroepen.

8.  De verkoopster houdt zich het recht voor, kopen niet te gunnen of op te houden en namens kopers of verkopers

c.q overige/derden biedingen uit te brengen.

9.  Indien de verkochte goederen niet afgehaald zijn binnen de gestelde termijn, zo is de koper door dit feit in gebreke en heeft

de verkoopster het recht zonder enige verdere ingebrekestelling de koop als nietig en ontbonden te beschouwen.

10. De verkoopster heeft het recht de kopen, welke niet afgehaald zijn, onmiddellijk of later in het openbaar of uit

de hand te verkopen, de nalatige koper blijft echter aansprakelijk voor een mindere opbrengst en voor de kosten

van verkoop, terwijl hij geen aanspraken op meerdere opbrengst kan maken.

11. Indien bij een toewijzing van een koop twee of meerdere personen tegelijk aan het bod zijn of moeilijkheden

rijzen over de toewijzing of anderzins, bv. over de uitleg van plaatselijke gebruiken of bedingen of

vergissingen van de afslager beslist hierover de notaris of deurwaarder ten overstaande van wie de veiling wordt

gehouden en heeft hij in ieder geval het recht de koop terstond opnieuw te doen herveilen met dezelfde rechten.

12. De verkoopster houdt zich het recht voor de volgorde der verkoping te wijzigen en nummers bijeen te voegen

of te splitsen of nummers te laten uitvallen.

13. Alle goederen worden naar beste weten en kunnen geveild, doch zonder enige aansprakelijkheid voor de naam

of signatuur van de maker of ontwerper aan wie het goed wordt toegeschreven.

14. De koper zal zich nimmer kunnen beroepen op onbekendheid met de voorwaarde van verkoop of met de

terplaatse bestaande gebruiken.

15. De goederen dienen zoals staan vermeld op de website en advertenties van verkoper uiterlijk binnen gestelde termijn worden

afgehaald na beeindiging van de veiling. Gekochte goederen die na de veiling niet binnen de gestelde termijn zijn opgehaald,

worden voor rekening en kosten van koper in opslag gehouden voor € 50,-- excl. B.T.W. per dag per kavelnummer en voor de te

demonteren verkochte goederen/opstellingen zal tevens ontkoppeling, demontage en transport voor rekening en kosten van koper

worden opgevoerd op basis van werkelijke kosten maar minimaal € 1.000,00 excl. B.T.W. en excl. Gerechtelijke en

buitengerechtelijke kosten.

16. De verkoopster is niet bereid tot terugname van de door koper aangekochte goederen.

17. De koper dient zelf zorg te dragen voor transportmiddelen t.b.v. afvoer van en op lokatie. Tevens dient de koper zelf zorg te

dragen voor het ontkoppelen van eventuele vaste opstellingen en eventuele vaste aansluitingen af te doppen.

18. De verkoopster begeleid de koper naar zijn gekochte goederen, maar helpt niet met demonteren en transporteren. De verkoopster

kan de koper opdracht geven te wachten totdat verkoopster in gelegenheid is tot begeleiding naar gekochte goederen.

Het is de koper verboden zonder aanmelding aan verkoopster op afhaallokatie zonder begeleiding goederen af te voeren.

19. Elke (aspirant) koper kan alleen bieden doormiddel van registratie op de website(s) van verkoopster en/of schriftelijk

door aanmelding bij live veiling terplaatse voorafgaand aan de veiling en zich conformeerd aan de

Algemene Verkoop- en Veiling Voorwaarden van verkoopster.

Tevens dient koper de registratie naar waarheid in te vullen, verkoopster kan om legitimatie vragen.

Koper garandeerd juistheid, correctheid van registratie.

20. Verkoopster kan aanvullende informatie en bijzondere voorwaarden van toepassing verklaren in het algemeen en/of

specifiek voor een bepaalde veiling. Bij tegenstrijdigheid tussen deze aanvullende informatie en de Algemene Verkoop- en

Veiling Voorwaarden, prevaleert de aanvullende informatie.

21. Indien er sprake is van gelijke bieding, gaat zaalbieder altijd voor op internet voorbieder/schriftelijke voorbieder.

22. Private en auteurrechtelijke zaken; De verkoper is gerechtigd foto, video en geluids opnamen te maken, voorafgaand aan

tijdens en na afloop van de veiling en deze naar eigen goeddunken te gebruiken en openbaar te maken. Dit is voor en

door (aspirant) kopers ten strengste verboden.